ਭਾਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੈਰ
ਸੁਣਨ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡਾਂ/ਸੱਟਾਂ
ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ