ਹੱਥ ਕੁਹਾੜੀ 
ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਟਾਹਣੀਆਂ —
ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ