ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਸੁਰਾਹੀ
ਰੇਤਾ ‘ਚ’ ਨੱਪੇ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ