ਮਾਹੀ ਪਰਦੇਸ 
ਛਣਕ ਦੀ ਵੰਗ
ਕੰਨਾਂ ਨੂ ਚੁਭੇ 

ਗੁਰਨਾਮ ਗੌਂਦਾਰਾ