ਅੰਬਰੀਂ ਪੀਂਘ–
ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਤੇ
ਸਤਰੰਗੀ ਵੰਗਾਂ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ