ਸਰਦੀਂ ਮੁੜ੍ਹਕਾ 
ਸਿਆਚਿਨੋਂ ਆਈ 
ਕੰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ