ਵਾਛੜ ਪਿਛੋਂ 
ਅਧ ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ 
ਟੂ ਟੋਨ ਟ੍ਰੀ

ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ