ਸੁਬਹ ਦਾ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ
ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਰਾਮਕਲੀ

ਨਵ ਧੀਰੀ