ਰਹਰਾਸ ਵੇਲਾ 
ਭੜੋਲੀ’ਚ ਦਾਲ 
ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰੇ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ