ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ
ਫ਼ਰਿਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ
ਸਰਾਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੋਂ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ