ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 
ਸੜਕ ਬਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
ਹੱਸਦਾ ਬੁੱਧ

ਹਰਕੀ ਵਿਰਕ