ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ-
ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਟਨ
ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਂਣ ਲਈ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ