ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਦੀ ਪਾਵੇ
ਮੋਰ ਘੁਗੀਆਂ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ