ਅਗਸੰਤ ਅੰਤ-
ਰੁੱਖੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਵੇ
ਅੱਧ ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ