ਸਾਗਰ ਕੰਢਾ- 
ਰੇਤੇ ‘ਚ ਉੱਕਰੇ ਦੋ ਪੈਰ 
ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ