ਗੁਲਾਬੀ ਖਤ
ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ
ਹੰਝੂ ਤੁਪਕਾ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ