ਕਾਲੀ ਰਾਤ
ਚੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਕੋਲੇ
ਅੰਬਰੀ ਤਾਰੇ

ਗੱਗੂ ਬਰਾੜ