ਬਰਾਨੀ ਟਿੱਬਾ 
ਭੱਖੜੇ ਦੀ ਵੇਲ ਥਲੇ 
ਚੀਚ ਵਹੁਟੀ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ