ਚੰਬੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ-
ਉਸਦੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਚ ਯੱਕਦਮ 
ਚਮਕਿਆ ਜੁਗ੍ਨੂੰ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ