ਮਿਲਾਪ 
ਆਥਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 
ਬਿੰਡੇ ਦਾ ਗੀਤ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ