ਬਿੱਲੀ ਗਲ ਟੱਲੀ 
ਸੰਦਲੀ ਦਰਵਾਜੇ ਓਹਲਿਓਂ 
ਬਾਪੂ ਖੰਗੂਰੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ