ਧੁਪਿਆਲਾ ਕੰਢਾ 
ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ
ਲਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜ 

ਚਰਨ ਗਿੱਲ