ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ –
ਜੇਬ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 
ਉਂਗਲਾ ਘਿਉ ‘ਚ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ