ਚੁੱਪ ਰਾਤ
ਝਾਂਜਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਹੱਥ ਚ ਫੜੀਆ
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ