ਵੱਡਾ ਤੜਕਾ–
ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬਾਬਾ 
ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੀਣੇ ਦਾ ਰੱਸਾ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ