ਕੁਕੱੜ ਦੀ ਬਾਗ
ਬੱਲਦਾਂ ਗਲ ਪਜਾਲੀ
ਲੜ ਚ ਛੋਲੇ

ਇਕਬਾਲ ਭਾਮ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ