ਬਦਲਿਆ ਮੋਸਮ 
ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦੜਿਆ 
ਨਿੱਕਾ ਡੱਡੂ 

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ