ਪੱਲ ਕੁ ਰੁੱਕੀ
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ
ਝਿਮਨੀ ਉਪਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ