ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਭੀੜ ਵਿਚ ਗੰਜਾ ਭਾਈ 
ਵੇਚੇ ਕੰਘੀਆਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ