ਸੂਰਜ ਬੱਦਲਾਂ ਉਹਲੇ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਚ
ਅਡੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ