ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ 
ਬੁਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ 
ਚੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ