ਗਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਸਾਰੀ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ
ਮਸਾਂ ਲੱਭਿਆ
ਗੋਰੀ ਨੂੰਹ ਲਈ
ਹਵਾ ਪਿਆਜ਼ੀ ਸੂਟ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ