ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜੇ ਮੁੰਡੇ 

ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ 

ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ