ਜੰਕ ਮੇਲ —
ਇਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਈ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ