ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ
ਸੜਕੋੰ ਪਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ-ਹਾਰ ਲਿਸ਼੍ਕਾਰ
ਹੱਸਦਾ ਬੁੱਧ
ਹਰਕੀ ਵਿਰਕ