ਸਾਉਣ ਦਾ ਅਖੀਰ-
ਜੱਟ ਨੀਝ ਲਾ ਤਕ ਰਿਹਾ 
ਇਕ ਬਦਲੋਟੀ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ