ਸੀਜ ਫਾਇਰ
ਬਟੂਏ’ਚੋਂ ਕਢ 
ਦੇਖੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ