ਨੰਨੇ ਹਥ
ਦੋੜ ਕੇ ਕਰੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼
ਕਸਟਮ ਚੋਂਕ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ