ਬੁੱਝ ਗਈ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਲੋ
ਤੇਲ ਪਾਉਦਿਆਂ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ