ਢਲਦਾ ਦਿਨ
ਪੁੱਤ ਕਰੇ ਦਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ
ਬਾਪੂ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨੇ ਚ’

ਮਨਦੀਪ ਢੁਡੀਕੇ