ਲਹਿਰਾਵੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਛਿੱਟਾ
ਮਾਰੇ ਠੂੰਗੇ ਤੋਤਾ 
ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ