ਪਹਾੜਣ ਕੁੜੀਆ
ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਖੇਡਣ
ਤਿੱਤਲੀ ਫੜਨ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ