ਹੁਨਾਲੀ ਰਾਤ-
ਅੱਧਖੁੱਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰੇ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ