ਟਿੱਲਾ-
ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ
ਕਣ ਕਣ ਲਿਸ਼ਕੇ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ