ਵਰਖਾ ਫੁਹਾਰ 
ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ –
ਬੰਦ ਛਤਰੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ