ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਤਾਰਿਆ ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਕੋਲੇ
ਗੂੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਚੰਨ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ