ਟਿਕੀ ਰਾਤ
ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ
ਭੌਂਕਿਆ ਕੁੱਤਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ