ਪਹਿਲਾ ਪਹਰ- 
ਚਿੜੀਆ ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਚੁਗਣ
ਦਲੀਏ ਦੇ ਦਾਣੇ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ