ਟੁੱਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਕਿਨੇ ਦਿਸੇ ਬੇਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ