ਭਾਦੌ ਦਾ ਮੀਂਹ
ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ